blos

IMG_0189[1].jpg IMG_0190.jpg
Travertine Soap Dish
18.00
Travertine Soap Dish
18.00
IMG_4632.jpg
Soap Dish Bamboo
18.00
Soap Dish Bamboo
18.00
IMG_4633.jpg
Soap Dish Bamboo With Leather Rope
18.00
Soap Dish Bamboo With Leather Rope
18.00